Vedtægter

Vedtægter

for Dansk Agility Forening, Silkeborg


§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Dansk Agility Forening, Silkeborg som er hjemmehørende i Silkeborg kommune.


§ 2. Formål

Foreningens formål er

· at fremme agilitysporten,

· at uddanne foreningens medlemmer til at være gode hundeejere,

· at styrke hundeejernes samvær med hundene,

· at sikre at hundenes vilkår tilgodeses og

· at virke i et humørfyldt miljø


Med

· aktiveringen,

· den nødvendige lydighed til agility,

· ihærdig træning

· aktiv stævnedeltagelse, samt

· kulturelt virke og samvær

som midler, fremmes foreningens formål, hvor der ikke skeles til hundenes eller medlemmernes herkomst, race, alder eller størrelse; dog undtaget muskelhunde, krydsninger heraf, samt andre hunde med aggressiv adfærd efter foreningens individuelle vurdering.


§ 3. Foreningens tilknytning

Foreningen er medlem af / tilknyttet

· DGI-Midtjylland

· Idrætssamvirket i Silkeborg


§ 4. Medlemmer

Optagelse. Som medlem kan optages enhver, som vil virke for foreningens formålsparagraf, og ikke

· med videresalg for øje opkøber hunde.

· ved dom eller misbilligelse er udelukket fra andre foreninger eller organisationer på grund af voldelig adfærd over for dyr eller usportslig optræden.

· modarbejder foreningens interesser.

· har overtrådt loven til værn af dyr.


Medlemmer har pligt til at påse, at smertevoldende træningsmidler og metoder ikke forekommer.


Medlemskab er gyldigt, når kontingent er indbetalt til foreningen.


§ 5. Bestyrelsen

Bestyrelsen er den højeste myndighed mellem 2 generalforsamlinger og er den daglige ledelse af foreningen. Det påhviler bestyrelsen at påse, at foreningen ledes i overensstemmelse med sit formål.


Konstituering og valgperiode.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med posterne formand, næstformand, sekretær, kasserer og medlem. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. 2 medlemmer er på valg på lige år, og 3 er på valg på ulige år. Suppleanter og revisor vælges hvert år.


Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelse - dog mindst 4 gange årligt. Endvidere kan 3 bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden kræve bestyrelsesmøde afholdt inden 14 dage efter henvendelsen. Ethvert bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når alle er indkaldt, og mindst 3 medlemmer er tilstede. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.


Kompetence. Bestyrelsen kan ansætte og tilknytte lønnet eller ulønnet hjælp og nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere specificerede opgaver. Udvalg er ansvarlige overfor bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter kontingenter, træningsgebyrer m.m. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der ikke opfylder optagelseskriterierne jf. § 4. Det pågældende medlem skal gives lejlighed til at fremføre sit forsvar.
Tillidsposter er honorarfrie. Dog kan udgifter i forbindelse med varetagelse af foreningsarbejdet dækkes efter bestyrelsens bestemmelser, såfremt der er økonomisk mulighed herfor. Medlemmer der virker som trænere og instruktører i foreningen skal i videst muligt omfang holdes økonomisk skadesløse med hensyn til udgifter, der har med deres virke at gøre i foreningen.


§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


Indkaldelse og frist for forslag. Den årlige generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel, og afholdes senest 1. april. Forslag der ønskes behandlet skal indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 15. januar, og skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.


Generalforsamlingen har mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmeoptællere.

3. Bestyrelsen aflægger beretning.

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant.

7. Eventuelt.


Afstemningsregler.

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Vedtægtsændringer skal desuden godkendes af Silkeborg Kommune. Da Silkeborg Kommune har støttet foreningen med udskiftning af lysmaster i 2022 gælder dette i hele lysanlæggets levetid.

Opløsning af foreningen jf. § 10. Alle andre beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Eet medlem kan kræve skriftlig afstemning.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det ønskeligt eller påkrævet, eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med nærmere angivet dagsorden. Indkaldelse skal ske senest 1 måned efter begæringens modtagelse, og med mindst 14 dages varsel.


§ 7. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningen skal hvert år udarbejde budget, resultatopgørelse og balance. Resultatopgørelse og balance skal revideres af foreningens revisor.


§ 8. Konkurrenceregler

Ved afholdelse af konkurrencer anvendes de regler, som passer til det regi, som konkurrencen afholdes i. I øvrige konkurrencer efter bestyrelsens bestemmelser.


§ 9. Tegningsret

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved gældsstiftelse, forpligtes foreningen af formanden samt 2 andre bestyrelsesmedlemmer. I andre forhold forpligtes foreningen af formanden samt et andet medlem af bestyrelsen.


§ 10. Opløsning

Beslutning om opløsning af foreningen træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. På den første generalforsamling kræves ¾ af de fremmødte stemmer. På den anden generalforsamling besluttes opløsning med almindeligt flertal.


På den sidste generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige og velgørende formål i Silkeborg Kommune.

                                                                                                                   


Foreningen er stiftet på generalforsamling den 19.02.1987. Vedtægterne er ændret på generalforsamling den 04.03.1991, 28.02.1999, 03.03.2002, 23.02.2009 og 14.03.2023.